Tuairisc Aontaithe ón mBord Bainistíochta/Agreed Report from the Board of Management

December 07, 2020

Tuairisc Aontaithe ón mBord Bainistíochta/Agreed Report from the Board of Management

Dé Máirt, An 1ú Nollag, 2020

Bhuail An Bord Bainistíochta ar an Mháirt, An 1ú Nollag, 2020 ar a 7.30 i.n. Cianchruinniú ar ‘zoom’ a bhí ann.

Seo an tuairisc aontaithe ón gcruinniú sin.

 • Ghabh an bord buíochas ó chroí le daltaí, le tuistí agus le gach ball foirne as a ndúthracht, as a n-íobairtí agus as a gcomhoibriú chun an plean freagartha scoile a leanúint chun pobal na scoile a choimeád slán sábháilte le linn na paindéime seo. Iarradh ar phobal na scoile leanúint ar aghaidh leis an ndea-chleachtas agus chun tacaíocht agus spreagadh a thabhairt dona chéile.
 • Tugadh le fios ag an mBord go mbeidh cigireacht Covid-19 ag an scoil ar an gCéadaoin, An 2ú Nollag. Beidh tuairisc na roinne foilsithe laistigh de sheachtain agus roinnte le cathaoirleach An Bhoird. Mhol an bord an obair iontach atá á dhéanamh ag an scoil agus guíodh gach rath orthu leis an bpróiséas cigireachta seo.
 • Fostaíodh Cleaning Doctors ó Mhaigh Eala i rith an mbriseadh idir téarma chun an caonach a bhaint ó dhíon na scoile agus chun é a spraeáil. Mhol an bord an sár obair a rinneadar. Íocadh as an obair seo ó dheontas do mhionoibríochtaí scoile.
 • Daingníodh an polasaí dáileadh leighis tar éis próiséas comhairliúcháin leis an mBord, le foireann na scoile agus le Comhairle na dTuistí. Roinnfear an polasaí le pobal na scoile agus beidh cóip ar fáil ar shuíomh na scoile.
 • Tá tréan iarracht á dhéanamh ag an scoil chun spiorad na Nollag a mhúscailt agus a choimeád beo sa scoil le linn na paindéime reatha seo. Mhol an bord íobairtí na foirne maidir leis seo.

Seo sampla des na rudaí ar fad atá eagraithe:

 • Daltaí ag glacadh páirt i dtaifead de charúil na Nollag do sheirbhís carúil an pharóiste
 • Crannchur do chiseach na Nollag i ngach rang
 • Bliainiris na Nollag agus cártaí Nollag deartha ag na ndaltaí ar díol
 • Seónna geamaireachta ar line eagraithe
 • Daidí na Nollag ag teacht ar cuairt le roghbhosca seacláide do gach rang
 • Taifead raideó de charúil na Nollag ar CRY FM
 • Lá geansaí na Nollag
 • Aonach na leabhar le Scholastic sa scoil
 • Béim ar ealaín agus ceardaíocht na Nollag
 • Litreacha á scríobh ag daltaí sna hardranganna chuig na cónaitheoirí sna tithe altranais áitiúla

Beidh an chéad cruinniú eile den bhoird ar an Mháirt, An 19ú Eanáir, 2021.

*****************************************************************

The Board of Management of Gaelscoil Choráin met on Tuesday, the 1st of December, 2020 at 7.30 p.m. The distance meeting was held using ‘zoom’ as a platform.

The following is the agreed report from the meeting.

 • The board expressed their sincere gratitude to students, parents and staff for their forbearance, sacrifices and cooperation in following the school’s response plan in endeavouring to keep the school community safe during the current pandemic. The board asked the entire school community to continue with this noteworthy practice and to support and to encourage each other.
 • The board was informed that a Covid-19 school inspection will take place in the school on Wednesday, December 2nd. A departmental report will be published and shared with the chairperson of the board within a week of the inspection. The board acknowledged the great work that the school is doing and wished them well in the inspection process.
 • The board employed the services of Cleaning Doctors in Mallow over the mid-term break to remove all the moss from the roof of the entire school building and to spray the roof. This board complimented the work done. This service was paid for from a school minor works grant.
 • The schools administration of medicines policy was ratified by the Board of Management following a consultation process with the board, the staff and the Parents Council. A copy will be shared with the school community and will also be available on the school website.
 • The school is putting in a tremendous effort in awakening the spirit of Christmas and in keeping it alive in the school during the current pandemic. The board commended the efforts of the staff in this regard.

The following are examples of the planned activities:

 • Students will participate in a Christmas Carol recording as part of the Parish Christmas Carol Service
 • A Christmas hamper will be raffled in each class
 • The Christmas annual and cards designed by students in the school are on sale in the school
 • Online pantos for all classes
 • A visit from Santa Claus with a selection box for each child
 • A Christmas Carol radio recording on CRY FM
 • Christmas jumper day
 • Scholastic book fair in the school
 • An emphasis on Christmas art and crafts
 • Students in the senior classes will write to residents in the local nursing homes

The next board meeting will take place on Tuesday, January 19th 2021.

 

 

Leave a reply
Tuairisc Aontaithe ón mBord Bainistíochta/Agreed Report from the Board of ManagementFáilte Romhaibh Thar n-Ais!!

Leave Your Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>