Tuairisc Aontaithe ón mBord Bainistíochta

January 26, 2020

Tuairisc Aontaithe ón mBord Bainistíochta/Agreed Report from the Board of Management

Dé Máirt, An 21ú Eanáir, 2020

 Bhuail An Bord Bainistíochta ar an Mháirt, An 21ú Eanáir, 2020 ar a 7.30 i.n.

Seo an tuairisc aontaithe ón gcruinniú sin.

 • Rinneadh athbhreithniú ar an bPolasaí Oideachais Caidrimh & Gnéasachta agus daingníodh an ceann athbhreithnithe. Tógadh moltaí ó na páirtnéirí san oideachais san áireamh (Bord Bainistíochta, Foireann na Scoile agus Comhairle na dTuistí). Tá an polasaí ar fáil ar shuíomh na scoile gaelscoilchorain.ie/wordpress/ agus moltar do gach éinne é a léamh agus a bheith eolach faoi.
 • Tá sé mar sprioc ag an mBord Bainistíochta athbhreithniú a dhéanamh ar an bPolasaí um Shláinte & um Shábháilteachta agus ar an mBeartas Rollaithe. Beidh na páirtnéirí san oideachais páirteach sna h-athbhreithnithe seo. Tuaradh do dtárlóidh na h-athbhreithnithe seo sna míonna amach romhainn.
 • D’fhreastal Tomás Ó Troighthigh cúntasóir na scoile ar an gcruinniú agus chuir sé cuntais na scoile faoi bhráid an Bhoird Bhainistíochta. Tá an Bord sásta go bhfuil na cuntais ullmhaithe de réir treoirlínte an tAonaid um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais.
 • Beidh an scoil ag céiliúradh ‘Seachtain na Scoileanna Caitliceacha’ ón 27ú Eanáir go dtí an 31ú Eanáir. Mar chuid den gcéiliúradh seo freastalóidh roinnt ranganna i rith na seachtaine ar aifreann na maidine i séipéal na trá.
 • Beidh oíche eolais ar siúl do thuistí na Naíonáin Bheaga nua 2020-21 ar an Mháirt, An 28ú Eanáir. Beidh an chaint ar siúl sa halla ar a 7.30 i.n.
 • Beidh na cruinnithe tuistí/oidí ar siúl ar an nDéardaoin, An 30ú Eanáir. Fillfidh na páistí abhaile ar a 12.30 i.n. chun freastal ar na cruinnithe.
 • Céiliúrfar lá na seantuismitheoirí agus na cairde speisialta sa scoil ar an Aoine, An 6ú Márta. Beidh Naíonáin Bheaga agus Rang 3 & 4 páirteach ann i mbliana.
 • Beidh tráth na gceist bhliantúil An Chomhar Creidmheasa ar siúl in Óstán An Walter Raleigh ar an Aoine, An 31ú Eanáir. Beidh an comórtas ar siúl óna 7 i.n. go dtí a 9 i.n. Glacfaidh dhá fhoireann ó Rang 4 agus foireann amháin ó Rang 6 páirt sa chomórtas. Guíodh gach rath ar na foirne ar fad.
 • Beidh traenáil ríomhshábháilteachta curtha ar fáil dos na meánranganna agus dos na h-ardranganna sa bhliain acadúil seo agus sa chéad bhliain acadúil eile. Cuirfear traenáil ar fáil freisin do thuistí. Tá an Bord Bainistíochta sásta íoc as an dtraenáil seo.

Beidh an chéad chruinniú eile den Bhord Bainistíochta ar an Mháirt, an 3ú Márta, 2020.

 

*******************************************************************************************************

The Board of Management of Gaelscoil Choráin met on Tuesday, the 21st of January, 2020.

The following is the agreed report from the meeting.

 • The Relationship & Sexuality Education Policy was reviewed and the revised policy was ratified. The relevant partners in education (Board of Management, School Staff & Parents Council) were consulted and their suggestions were considered as part of this review. The policy can be viewed on the school website gaelscoilchorain.ie/wordpress/ and all are asked to read it and to be familiar with it.
 • It is the aim of the Board of Management to review the schools current Health & Safety Policy and its Enrolment Policy. The relevant partners in education will be involved in these reviews which are expected to take place in the coming months.
 • The school accountant Tom Troy presented the school accounts at the meeting. The Board of Management are satisfied that the accounts are prepared in line with current guidelines form the Financial Support Services Union.
 • The school will celebrate ‘Catholic Schools Week’ from the 27th of January to the 31st of January. As part of this celebration a number of classes will attend 10 a.m. mass in the strand church during the week.
 • An information night for parents of incoming Naíonáin Bheaga 2020-21 will be held in the school hall at 7.30 p.m. on Tuesday, January 28th.
 • Parent/teacher meetings will be held in the school on Thursday, January 30th. Children will return home at 12.30 p.m. to facilitate the meetings.
 • Grandparents & Special Friends Day will be held in the school on Friday, March 6th. Students in Naíonáin Bheaga and in Rang 3&4 will participate in the celebration this year.
 • The annual Credit Union Quiz for primary schools will be held in the Walter Raleigh Hotel on Friday, January 31st from 7 p.m. to 9 p.m. Two teams from Rang 4 and one team from Rang 6 will participate. The Board wished all teams every success in the competition.
 • Internet safety training will be organised this academic year and next for students in the middle and in the senior classes. Training will also be provided for parents. This training will be fully funded by the Board of Management.

The next meeting of the Board of Management will be on Tuesday, March 3rd, 2020.

 

 

 

Leave a reply
Nollaig Shona Dhaoibh Go LéirComhghairdeas!

Leave Your Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>