Tuairisc Aontaithe ón mBord Bainistíochta

September 22, 2018

Tuairisc Aontaithe ón mBord Bainistíochta/Agreed Report from the Board of Management

Bhuail An Bord Bainistíochta ar an Mháirt, An 18ú Meán Fómhair, 2018 ar a 7.30 i.n.

Seo an tuairisc aontaithe ón gcruinniú sin.

 • Bhí trí cheapachán nua do phostanna ar théarma seasta i rith an tSamhraidh chun post iasachta amháin agus dhá phost gairme a líonadh. Ceapadh Erica Ní Chadhla, Sinéad Ní Chonaill agus Aisling Ní Fhlaithearta. Gabhadh comhgháirdeas leis an dtriúr agus guíodh gach beannacht agus rath orthu don bhliain amach rompu agus ina saoil mhúinteoireachta.
 • Beidh an clár ‘Bí Sábháilte’ múinte sa chéad téarma i ngach rang agus beidh an clár ‘Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta’ múinte sa tarna téarma i ngach rang. Beidh an clár cúraim frithbhulaíochta múinte gach mí do dhaltaí i Rang 1-6.
 • Tá pobal na scoile an-bhrodúil as an ngáirdín scoile atá ag bláthú. Gabhadh buíochas leis an gcoiste garraíodóireacha a thug aire don gháirdín i rith saoire an tSamhraidh. Bhronn Ciste na Compháirtíochta Comhshaoil faoin gClár Áitiúil 21 €2,000 ar an scoil chun céim 2 den gháirdín a fhorbairt. Gabhadh buíochas l’Emma Hutchinson a chuir isteach ar an ndeontas seo agus as an dtreoir ar fad atá á thabhairt aici don scoil leis an dtionscnamh seo.
 • Tá culaith reatha scoile nua á dhearadh agus á dhéantúsú. Coimeádfar pobal na scoile san eolas nuair a bheidh sé ar fáil sna siopaí.
 • Tá an scoil gnóthach ag cur cúrsaí spóirt chun cinn. Tá zumba á dhéanamh ag gach rang sa scoil gach Máirt agus tá na páistí ar fad ag baint an taitneamh go deo as. Beidh íoga ar siúl ag gach rang ar feadh cúig seachaine ag tosnú i mí na Samhna. Tá na ranganna sínsearacha ag glacadh páirt i Sciath na Scol faoi láthair agus beidh daltaí ó Rang 1-6 ag glacadh páirt i rásaíocht trastíre ar an 27ú Meán Fómhair. Gabhadh buíochas ar leith leis an bPríomhoide Táinisteach Eoin Ó Siochrú agus le múinteoir Alf Ó Duinnshléibhe atá ag traenáil na foirne agus a thaistlíonn chuig na cluichí leis na daltaí.
 • Beidh aifreann scoile ar siúl i halla na scoile ar an Mháirt, An 16ú Deireadh Fómhair ar a 11 r.n.
 • Glacfaidh Rang 6 le sacraimint an Chóineartú ar an Mháirt, An 21ú Bealtaine agus glacfaidh Rang 2 le sacraimint An Chéad Chomaoineach Naofa ar an Satharn, An 25ú Bealtaine.
 • Fostaíodh an comhlacht ‘Crime Stoppers Security’ san Oileán Bheag chun freagairt don taláram ionraidh agus chun na heochracha a shealbhú.
 • Beidh ceolchoirm na Nollag ar siúl ar an nDéardaoin, An 13ú Nollag.

 

Beidh an chéad chruinniú eile den Bhord Bainistíochta ar an Mháirt, an 23ú Deireadh Fómhair, 2018.

 

*****************************************************************

The Board of Management of Gaelscoil Choráin met on Tuesday, the 18th of September, 2018.

 

The following is the agreed report from the meeting.

 • Three fixed term appointments were made over the summer holidays to fill a secondment and two career break positions. The new appointees are Erica Ní Chadhla, Sinéad Ní Chonaill and Aisling Ní Fhlaithearta. The Board of Management wishes them every success for the year ahead and in their teaching careers.
 • The ‘Stay Safe’ programme will be taught in the first term to all students and the ‘Relationships and Sexuality Education Curriculum’ will be taught in the second term to all students. The schools anti-bullying care programme will be taught to students from Rang 1-6 each month.
 • The school community is very proud of the school garden which is currently in bloom. The Board of Management commended the wonderful work which the gardening committee did over the summer holidays in tending to the needs of the garden. The Local Agenda 21 Environmental Partnership Fund (LA21 EPF) has awarded the school a grant of €2,000 to develop phase two of the garden. The Board thanked Emma Hutchinson for applying for this grant on behalf of the school and for the guidance which she continuously offers in supporting this project.
 • A new school tracksuit is being designed and manufactured. The school community will be informed as soon as it is available in the shops.
 • The school is active in promoting various sports. All of the students in the school are currently participating in zumba lessons each Tuesday and are thoroughly enjoying the lessons. All students will participate in five weeks of yoga lessons commencing in November. The senior classes are participating in Sciath na Scol at the moment and students from Rang 1-6 will participate in Cross Country races on Thursday, September 27th. The Board thanked the Vice-Principal Eoin Ó Siochrú and teacher Alf Ó Duinnshléibhe for their commitment in training the team and travelling to matches with them.
 • A school mass will take place in the school hall on Tuesday, October 16th at 11 a.m.
 • Students in Rang 6 will receive the Sacrament of Confirmation on Tuesday, May 21st and students in Rang 2 will receive the Sacrament of First Holy Communion on Saturday, May 25th.
 • The company ‘Crime Stoppers Security’ in Little Island have been employed by the Board of Management to provide a key-holding facility and an alarm response service for the schools intruder alarm.

 

The next meeting of the Board of Management will be on Tuesday, October 23rd 2018.

Leave a reply
Fáilte Romhaibh Thar n-Ais!Comhairle na dTuistí/Parents Council Volunteers Welcome

Leave Your Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>